Doit-on dire un ou une achromatopsie ?

une achromatopsie !